Toán tiếng Anh tiểu học: Parallel lines and perpendicular lines (Đường thẳng song song và đường thẳng vuông góc)

Đường thẳng song song (parallel lines)đường thẳng vuông góc (perpendicular lines) là những khái niệm cơ bản khi các bạn học Hình học (Geometry).

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ:

  • Thế nào là những đường thẳng song song (parallel lines), vuông góc (perpendicular lines).
  • Từ vựng Toán tiếng Anh về chủ đề này.
  • Các bài tập cơ bản và nâng cao về đường thẳng song song và đường thẳng vuông góc.

đường thẳng song song và vuông góc

Đầu tiên, ta cùng tìm hiểu thế nào đường thẳng song song và vuông góc cùng một số từ vựng Toán tiếng Anh về chủ đề này.

Các đường thẳng song song (Parallel lines)

đường thẳng song song

Parallel lines are lines in the same plane that never intersect.

Các đường thẳng song song là các đường trên cùng một mặt phẳng mà không bao giờ cắt nhau.

Có thể hiểu là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là không đổi.

Read: line KL is parallel to line MN

Write: KL // MN

Các đường thẳng cắt nhau (Intersecting lines)

đường thẳng cắt nhau

Intersecting lines are lines that meet or cross at a common point.

Các đường thẳng cắt nhau là các đường thẳng gặp nhau hoặc cắt nhau tại một điểm chung.

Read: AB and CD intersect at point E. Point E is a common point.

Write: AB ∩ CD = {E}

Các đường thẳng vuông góc (perpendicular lines)

Perpendicular lines are intersecting lines
that form four right angles.

Các đường thẳng vuông góc là các đường thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc vuông.

đường thẳng vuông góc

Read: line FG is perpendicular to line HI

Write: FG ⊥ HI

Vocabulary – Từ vựng Toán tiếng Anh

Ta tổng hợp một số từ vựng chủ đề Đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc.

Parallel lines: các đường thẳng song song

Plane: mặt phẳng

Parallel : song song

A pair of parallel lines: một cặp đường thẳng song song

Intersect: cắt nhau, giao nhau

Perpendicular: vuông góc

Common point: điểm giao nhau, điểm chung

Right angle: góc vuông, góc có số đo 90 độ

Practice (Luyện tập)

Problem 1.

Write intersecting or parallel to describe each pair of lines.

practice đường thẳng song song

Hướng dẫn:

Đề bài yêu cầu Viết “intersecting” hoặc “parallel” để mô tả mỗi cặp đường thẳng.

Như vậy, cặp 1 là các đường thẳng song song : parallel

Cặp 2 và 3 cắt nhau : intersecting.

Chú ý: hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau, nhưng hai đường thẳng cắt nhau thì chưa chắc là vuông góc.

Problem 2.

a) At what point does EH intersect KL?

b) Name the lines that appear to be parallel lines.

c) What kind of angle is ∠IBA?

d) Name two pairs of perpendicular lines.

e) Is ∠FGL acute or obtuse ?

Hướng dẫn:

a) EH ∩ KL = {G}

b) Line AD is parallel to line EH

c) ∠IBA is a right angle.

d) AD is perpendicular to IJ, IJ is perpendicular to EH

e) ∠FGL is obtuse.( góc tù)

Problem 3.

Which of the letters below have pairs of parallel lines?

A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hướng dẫn:

Những chữ cái nào có các cặp đường thẳng song song?

Problem 4.

Are RS and XY parallel, intersecting, or neither? Explain your answer.

Lời kết.

Bạn đã nắm được thế nào là các đường thẳng song song, vuông góc, cắt nhau và từ vựng chủ đề này trong tiếng Anh là gì chưa?

Hi vọng những kiến thức trên có thể giúp bạn tự tin trả lời “Có” cho câu hỏi trên.

Chúc bạn học tốt!

Nguyễn Thuỳ Dung

Thạc sĩ – Giáo viên Toán

Bạn có thể xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *