Đây là trang học toán lớp 7 tại LỚP HỌC TÍCH CỰC.

Bạn sẽ học được gì?

 • Đầy đủ kiến thức Toán lớp 7
 • Cách giải các dạng bài tập Toán lớp 7 thường gặp từ cơ bản đến nâng cao
 • Ôn tập, hướng dẫn giải đề thi giữa kì, cuối kì Toán lớp 7

Toán lớp 7 – Học kì 1

PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
 2. Cộng, trừ số hữu tỉ
 3. Nhân, chia số hữu tỉ
 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
 5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ
 6. Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)
 7. Tỉ lệ thức
 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
 10. Làm tròn số
 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
 12. Số thực
 13. Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

 1. Đại lượng tỉ lệ
 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
 5. Hàm số
 6. Mặt phẳng toạ độ
 7. Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)
 8. Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

 1. Hai góc đối đỉnh
 2. Hai đường thẳng vuông góc
 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
 4. Hai đường thẳng song song
 5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
 6. Từ vuông góc đến song song
 7. Định lí
 8. Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. TAM GIÁC

 1. Tổng ba góc của một tam giác
 2. Hai tam giác bằng nhau
 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba cảu tam giác: góc – cạnh – góc (g.c.g)
 6. Tam giác cân
 7. Định lí Py-ta-go
 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
 9. Ôn tập chương II

Đề thi Toán lớp 7 học kì I

Toán lớp 7 – Học kì 2

PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

 1. Thu thập số liệu thống kê. Tần số
 2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
 3. Biểu đồ
 4. Số trung bình cộng
 5. Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

 1. Khái niệm về biểu thức đại số
 2. Giá trị của một biểu thức đại số
 3. Đơn thức
 4. Đơn thức đồng dạng
 5. Đa thức
 6. Cộng, trừ đa thức
 7. Đa thức một biến
 8. Cộng, trừ đa thức một biến
 9. Nghiệm của đa thức một biến
 10. Ôn tập chương IV

Đề thi Toán lớp 7 học kì II

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 5. Tính chất tia phân giác của một góc
 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
 9. Tính chất ba đường cao của tam giác
 10. Ôn tập chương III

ÔN TẬP CUỐI NĂM

ĐỀ THI TOÁN LỚP 7 – HỌC KÌ II

1.

Xem tiếp:

TOÁN LỚP 8

TOÁN LỚP 9

Xem lại:

TOÁN LỚP 6