cambridge Archive

What is Place Value? – Toán tiếng Anh

Place value là gì? Chúng ta viết các số bằng 10 kí hiệu: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – gọi là các chữ số (digits) và giá trị xác định bởi nơi

20 đề Toán tiếng Anh – Hướng dẫn ôn thi toán song bằng Cambridge

Tổng hợp đề thi, tài liệu ôn toán song bằng Cambridge.