Đây là trang học toán lớp 6 tại LỚP HỌC TÍCH CỰC.

Bạn sẽ học được gì?

 • Đầy đủ kiến thức Toán lớp 6
 • Cách giải các dạng bài tập Toán lớp 6 thường gặp từ cơ bản đến nâng cao
 • Ôn tập, hướng dẫn giải đề thi giữa kì, cuối kì Toán lớp 6

Toán lớp 6 – Học kì 1

PHẦN SỐ HỌC:

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

 1. Tập hợp – Phần tử của tập hợp
 2. Tập hợp các số tự nhiên – Ghi số tự nhiên
 3. Số phần tử của một tập hợp – Tập hợp con
 4. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên
 5. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên – Nhân, chia hai luỹ thừa có cùng cơ số
 6. Thứ tự thực hiện phép tính
 7. Tính chất chia hết của một tổng – Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9
 8. Ước và bội
 9. Số nguyên tố – Hợp số
 10. Ước chung – Bội chung – Ước chung lớn nhất – Bội chung nhỏ nhất
 11. Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

 1. Số nguyên âm – Tập hợp các số nguyên
 2. Thứ tự trong trong tập hợp các số nguyên
 3. Cộng 2 số nguyên cùng dấu – Cộng hai số nguyên khác dấu
 4. Tính chất của phép cộng các số nguyên
 5. Phép trừ hai số nguyên
 6. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế
 7. Nhân hai số nguyên khác dấu – Nhân hai số nguyên cùng dấu
 8. Tính chất của phép nhân
 9. Bội và ước của một số nguyên
 10. Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC:

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG

 1. Điểm – Đường thẳng – Ba điểm thẳng hàng
 2. Tia – Đoạn thẳng
 3. Độ dài đoạn thẳng – Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
 4. Khi nào thì AM + MB = AB?
 5. Trung điểm của đoạn thẳng

Đề thi Toán 6 học kì 1

*****************************************************

Toán lớp 6 -Học kì 2

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

 1. Khái niệm phân số – Phân số bằng nhau
 2. Tính chất cơ bản của phân số
 3. Rút gọn phân số
 4. Quy đồng mẫu nhiều phân số
 5. So sánh phân số
 6. Phép cộng phân số – Phép trừ phân số
 7. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
 8. Phép nhân phân số – Phép chia phân số
 9. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
 10. Hỗn số – Số thập phân – Phần trăm
 11. Tìm giá trị phân số của một số cho trước
 12. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
 13. Tìm tỉ số của hai số
 14. Biểu đồ phần trăm
 15. Ôn tập chương III

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG II. GÓC

 1. Nửa mặt phẳng
 2. Góc – Số đo góc – Vẽ góc cho biết số đo
 3. Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz?
 4. Tia phân giác của góc
 5. Đường tròn
 6. Tam giác
 7. Ôn tập chương II

Đề thi Toán 6 học kì 2

Xem tiếp:

HỌC TOÁN LỚP 7

HỌC TOÁN LỚP 8

HỌC TOÁN LỚP 9