Toán tiếng Anh tiểu học: Points, Lines and Line segments (Điểm, đường thẳng và đoạn thẳng)

Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng trong tiếng Anh là gì? Hãy cùng Lớp học tích cực tìm hiểu từ vựng và những kiến thức Toán tiếng Anh liên quan đến chủ đề này, bạn nhé!

Qua bài viết này, bạn sẽ học được:

 • Điểm, đường thẳng và đoạn thẳng là gì, cách vẽ chúng, đặt tên gọi.
 • Từ vựng Toán tiếng Anh chủ đề này.
 • Luyện tập các dạng bài tập để nhớ kiến thức.
toán tiếng Anh - blog lớp học tích cực

Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng những khái niệm đầu tiên bạn sẽ được học trong môn hình học. Trước hết ta làm quen với các từ vựng Toán tiếng Anh.

Vocabulary – Từ vựng toán tiếng Anh

#1. A plane: mặt phẳng

A plane is a flat surface that extends in definitely in all directions. The surface of a table or a sheet of paper are both parts of planes.

#2. A point: điểm

A point names a location in space. A, B, and X are points in a plane.

#3. A line: Đường thẳng

A line is straight. It is a set of points that extends forever in opposite directions.

Đường thẳng là tập hợp các điểm kéo dài mãi mãi về hai hướng đối nhau.

từ vựng toán tiếng anh

#4. A line segment: đoạn thẳng

Đoạn thẳng là một phần của đoạn thẳng.

từ vựng toán tiếng anh

Vậy là bạn đã được học các từ vựng toán tiếng Anh liên quan chủ đề Tia và góc. Bây giờ, ta cùng làm một số bài tập toán tiếng Anh để nhớ kiến thức nhé!

Practice: Bài tập toán tiếng Anh

Problem 1.

Identify each as a point, line, or line segment. (Use symbols).

Gợi ý cách đọc:

bài tập toán tiếng anh
 1. Point R.
 2. Line YZ.
 3. Line segment FG.
 4. Line MN.
 5. Line segment HJ.
 6. Point L.
 7. Line PQ.
 8. Line segment WV.

Problem 2.

Draw and label each. (Vẽ và đặt tên)

Hướng dẫn:

9. Vẽ đoạn thẳng TV: đánh dấu hai điểm T và V rồi nối chúng lại.

Problem 3.

Which figures are line segments? (Hình nào là đoạn thẳng?)

Hướng dẫn: Trước khi làm ta hãy nhớ lại thế nào là đường thẳng: đường phải thẳng mới là đường thẳng. Rồi tìm đâu là đoạn thẳng. CHÚ Ý: Đường thẳng kéo dài vô tận, đoạn thẳng là một phần của đường thẳng.

Ví dụ: Hình 17 không phải đoạn thẳng.

Problem 4.

Name each line two ways. (Gọi tên mỗi đường thẳng theo hai cách)

Hướng dẫn: Ví dụ hình 19, đường thẳng CD hoặc DC (Line CD or DC).

Problem 5.

Name each line segment two ways. (Gọi tên mỗi đoạn thẳng theo hai cách)

Problem 6.

How many lines ? How many line segments in these figure? (Có bao nhiêu đường thẳng? Bao nhiêu đoạn thẳng?)

Hình 25.
Hình 26.

Thực hành

A point is an exact location. It has no size, only position.( Một điểm không có kích thước mà chỉ có vị trí).

Hãy cùng khám phá vị trí các điểm thay đổi trên hệ trục toạ độ tại đây.

Chúc bạn học tốt!

Nguyễn Thuỳ Dung

Thạc sĩ – Giáo viên Toán

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *