Toán tiếng Anh tiểu học: Rays and Angles (Tia và góc)

Tia (RAY) và góc (ANGLE) là những khái niệm cơ bản trong phần hình học môn toán hay toán tiếng Anh. Qua bài viết, bạn sẽ học được:

  • Thế nào là một tia, thế nào là một góc.
  • Các từ vựng liên quan tia và góc
  • Cách đo một góc.
  • Phân biệt các loại góc.

Sau đây LỚP HỌC TÍCH CỰC sẽ chia sẻ với bạn những từ vựng toán tiếng Anh liên quan đến chủ đề này.

Vocabulary – Toán tiếng Anh

#1. A ray : Tia

Là một phần của đường thẳng bắt đầu từ một điểm gốc.

toán tiếng Anh - tia và góc - rays and angles

#2. An Angle : Góc

Vertex: Đỉnh

Side: Cạnh

#3. A protractor: Thước đo độ

This is a protractor, it helps you measure angles.

toán tiếng anh - pr
Thước đo độ

Thước đo độ giúp bạn đo các góc và vẽ các góc.

The protractor shown below has two scales:

  • The outer scale starts from 0˚ to180˚ going clockwise.
  • The inner scale starts from 0˚ to 180˚ going anti-clockwise.

Thước đo độ dưới đây có hai thang đo:

  • Thang đo ngoài bắt đầu từ 0 đến 180 độ theo chiều kim đồng hồ.
  • Thang đo trong bắt đầu từ 0 đến 180 độ theo ngược chiều kim đòng hồ.

#4. Types of angles: Các loại góc

Right Angle: Góc vuông

Góc vuông có số đo 90°.

Acute angle: Góc nhọn

Góc nhọn có số đo nhỏ hơn 90°.

Obtuse angle: Góc tù

Góc tù có số đo lớn hơn 90°.

Straight angle: Góc bẹt

Góc bẹt có số đo 180°.

How to use a protractor? – Cách sử dụng thước đo độ

Cách vẽ góc bằng thước đo độ

Cách đo một góc bằng thước đo độ

toán tiếng Anh - đo góc

To measure angle ABC , we need to: (Để đo góc ABC, ta cần:)

Step 1: Place the center point of the protractor on the vertex B. (Đặt tâm thước đúng đỉnh góc B)
Step 2: Adjust the base line of the protractor so that it is aligned with the line BC (Đặt cạnh đáy của thước trùng với cạnh BC)
Step 3: Read the value of angle ABC, from the inner scale. (Đọc số đo góc ABC, theo thang đo trong)

Hoặc: Đọc số đo của góc theo thang đo ngoài nếu đặt cạnh đáy của thước trùng với cạnh AB.

Bây giờ, bạn có muốn thực hành sử dụng đo góc ngay trên máy tính không?

Thực hành dùng thước đo độ

Thực hành sử dụng thước đo độ tại đây.

Practice – Thực hành

Tell whether each angle is right, acute, obtuse, or straight.

Hình 1.
Hình 2.
Hình 3.
Hình 4.
Hình 5.
Hình 6.

Như vậy, sau bài viết này, bạn đã có được một lượng từ vựng Toán tiếng Anh về Tia và góc. Hãy theo dõi và học một cách tích cực nhé!

Chúc bạn học tốt!

Xem thêm:

Nguyễn Thuỳ Dung

Thạc sĩ – Giáo viên Toán tiếng Anh

Tags:
No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *