Toán 6: Bài 1. Tập hợp – Phần tử của tập hợp

Thế nào là một tập hợp? Các phần tử của tập hợp là gì? Chúng ta có thể biểu diễn một tập hợp như thế nào? Hãy cùng khám phá nội dung bài viết dưới đây để trả lời được những câu hỏi trên nhé!

Thế nào là tập hợp?

tập hợp

Phía trên có nhiều hình khác nhau. Đây là một tập hợp gồm các hình khác nhau.

tập hợp

Phía trên có các dụng cụ để học toán —> Tập hợp các dụng cụ toán học.

Như vậy, tập hợp là một bộ sưu tập gồm các vật riêng biệt có cùng một tính chất đặc trưng nào đó

Các phần tử của tập hợp là gì?

tập hợp
tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10

Đây là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10 (Ta có thể gọi là A).

Tập hợp A này gồm: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

—> Các số này là các phần tử của tập hợp A.

Ta viết:

A = { 0 ; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 }

Kí hiệu:

9 ∈ A ( đọc là 9 thuộc tập hợp A hoặc 9 là phần tử của tâp hợp A )

10 ∉ A ( đọc là 10 không thuộc tập hợp A hoặc 10 không là phần tử của tập hợp A )

B = { a, b, c, d}

Các chữ cái a, b, c, d là các phần tử của tập hợp B.

Các cách biểu diễn một tập hợp

Tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 10. Ta có hai cách biểu diễn tập hợp này:

Liệt kê phần tử: A = { 0 ; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 }

Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử: A = { x ∈ N | x < 10 }

Ngoài ra có thể diễn tả tập hợp bằng cách vẽ biểu đồ.

Dùng biểu đồ Ven ( Venn diagram)

Bài tiếp theo: Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên – Ghi số tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *